Tuchtcommissie van Ons Buiten

Om met elkaar op een plezierige wijze te kunnen tuinieren in Ons Buiten is door de ledenvergadering een bestuur gekozen. Dit bestuur geeft leiding aan de vereniging, organiseert allerlei zaken en ziet toe op de goede naleving van de regels. Leden hebben niet alleen rechten maar ook allerlei verplichtingen waaraan zij moeten voldoen. Deze staan onder andere beschreven  in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement (zie eleders op de website).
Indien leden zich niet of onvoldoende houden aan de gestelde regels, is het bestuur bevoegd om bepaalde, meestal onaangename, maatregelen te nemen en deze op te leggen aan het lid dat in overtreding is.
In de statuten van Ons Buiten staat ook beschreven dat er een Tuchtcommissie moet zijn. Deze commissie  kan door een lid/overtreder  ingeschakeld worden als deze in beroep wil gaan tegen een door het bestuur genomen besluit. In dat geval treedt het Tuchtrechtreglement in werking.
Wie in beroep wil gaan tegen een besluit van het bestuur, zal zich moeten verdiepen in de Statuten van Ons Buiten en het Algemeen Reglement van de Leidse Bond van Amateurtuinders. Hierin staat o.a. te lezen dat de Tuchtcommissie alleen schriftelijke en met reden omklede bezwaren in behandeling neemt. Een bezwaarschrift dient in een gesloten envelop aan de secretaris van Ons Buiten te worden gestuurd. De secretaris zorgt voor doorzending naar de Tuchtcommissie; daarna ontvangt de bezwaarmaker verder bericht van de Tuchtcommissie.

Het reglement is te vinden op:

http:\\www.lba.leiden.nl/wp-content/uploads/2016/08/Tuchtrechtreglement-LBA-klformat.pdf