Tuin-ABC

Het tuin-ABC is een tuin bibliotheek waar u aan de hand van de letters van het alfabet allerlei informatie over ons tuincomplex en tuinieren kunt vinden. Deze bibliotheek is niet volledig te vullen, wij hopen dat als u als tuinder opmerkingen of aanvullingen heeft deze dan naar ons toestuurt onsbuiteninfo@gmail.com

A

 • Activiteiten. Wanneer u zin heeft om een activiteit voor de leden te organiseren kunt u een mail sturen aan: onsbuiteninfo@gmail.com
 • Accu is chemisch afval, af te geven op de milieustraat van de gemeente.
 • Afval is te verdelen in tuinafval, huishoudelijk afval, chemisch afval, grof vuil, plastic en oud ijzer. U dient zelf u afval af te voeren (ofwel naar de milieustraat ofwel naar huis). Afval mag niet in de containers van de flatbewoners worden gestort.
 • Ambulance: moet over de hoofdpaden kunnen rijden. De heggen langs de paden moeten door de tuinders zelf op breedte en hoogte gehouden worden. Schade, veroorzaakt door takken e.d. wordt aan de tuinvereniging doorberekend. Dus knip uw heg!
 • Auto’s : er is niet veel plek. Parkeren is toegestaan op de plekken aan de toegangsweg. In de Merenwijk blijft parkeren gratis, daarbuiten wordt is in 2018 betaald parkeren ingevoerd.

B

 • Bamboe is een sterk woekerende plant. De plant moet zoveel mogelijk worden uitgegraven of afgedekt met dik kunststof met daarop tegels (vijverfolie of vrachtwagendekzeil).
 • BQ is toegestaan. Tip: zet voor de veiligheid altijd een emmer met water klaar en let op dat de rook geen overlast geeft aan uw buren.
 • Bouwen zonder vergunning is niet toegestaan (zie hierna).
 • Bouwcommissie: is verantwoordelijk voor de bouwwerken op het complex. Men moet een vergunning aanvragen voor nieuw te bouwen huisjes en/of verbouwingen, ook voor schuurtjes, schuttingen, kassen, pergola’s e.d. Voor sommige bouwsels volstaat een melding.
 • Brandweer: moet over de hoofdpaden kunnen rijden. De heggen langs de paden moeten door de tuinders zelf op breedte en hoogte gehouden worden. Schade, veroorzaakt door takken e.d. wordt aan de tuinvereniging doorberekend. Dus knip uw heg!
  Het is belangrijk dat bij huisjes die dicht bij elkaar staan er geen brandbare materialen (zoals droog hout) tussen huisjes wordt opgeslagen.
 • Broedseizoen: duurt van 15 maart tot en met 15 juli. Wanneer u in in deze periode aan in en  om de tuin aan het werk gaat moet u rekening houden met groeiplaatsen en holen of nesten van in het wild levende dieren en waterdieren. De Flora- en faunawet verplicht iedereen om zorgvuldig te handelen (voorkomen verstoring van kikkers, paden, vogels en egels).

C

 • Chemisch afval moet door elke tuinder zelf worden afgegeven bij de milieustraat van de gemeente (J.C. de Rijpstraat 11 in Leiden, geopend van maandag tot en met zaterdag van 8.00 – 16.00 uur, op woensdag en vrijdag geopend tot 19.00 uur.
 • Chemische bestrijdingsmiddelen mogen niet worden gebruikt op ons tuincomplex!
 • Composteren van tuinafval geschiedt op de eigen tuin. Alle plantenresten behalve takken van 1 cm dikte en meer kunnen op de composthoop, houtige delen klein knippen. Ook ongekookte etensresten en eierschalen kunnen op de composthoop. Kijk ook eens op www.milieucentraal.nl
 • Commissies. Ons Buiten heeft vele commissies waar de tuinders zich vrijwillig inzetten voor de vereniging. Ook u kunt uw talenten inzetten, neem eens contact op met het bestuur.

D

 • Duurzaamheid. Ons Buiten doet een poging het energieverbruik te verminderen en afvalstromen zo veel mogelijk te scheiden. Ideeën hiervoor zijn welkom.

E

 • Ecologie: gerelateerd aan een beter milieu, gericht op een bepaalde levensbeschouwing of meer praktisch op gedrag dat goed is voor mens, milieu en natuur. De ecologie (onderdeel van biologie) bestudeert de verspreiding van organismen, de dynamiek van de wisselwerking tussen organismen en de relaties tussen organismen en de niet-biologische omgeving.
 • Ecologisch-zone: terrein naast het werkhok waar veel ruimte is voor planten en dieren. Er is een paddenpoel en er komt een bijenhotel.
 • Etensresten, gekookt, niet laten liggen wanneer men de tuin verlaat. Dit trekt ratten aan. Dat geldt ook voor vuilniszakken met restjes eten: neem deze bij vertrek mee naar huis.

F

 • Feestjes op de tuin zeker doen, maar houd rekening met de buren en geen geluidsoverlast! Op zondag gelden er strengere regels.

G

 • Gasflessen zijn te koop bij de tuinwinkel,de openingstijden zijn elders op de website vermeld. In de tuinwinkel zijn ook nieuwe gasslangen en drukregelaars verkrijgbaar.
  Er mogen niet meer dan twee gasflessen (vol of leeg maakt niet uit) op een tuin aanwezig zijn: dit zijn voorschriften van de brandweer. Ook is het verboden een gasfles in een huisje te plaatsen (zie het huishoudelijk reglement).
 • Gasslangen mogen maximaal 5 jaar oud zijn. Zie de datum op de slang, vervang op tijd in verband met uw veiligheid.
 • Gif (zie Chemische bestrijdingsmiddelen): hiervoor is een verbod.
 • Glas hoort in de glasbak. Neem uw glas mee naar huis of deponeer het onderweg in een glasbak.
 • Grof vuil, zelf naar de milieustraat brengen! (of mee naar huis). Sla het niet op in uw tuin.

H

 • Heggen: Het uitgangspunt is dat de voorin de tuin een ligusterheg staat. De hoogte van de heggen is vrij, maar wel netjes onderhouden, dit ter beoordeling van de tuincontrolecommissie. De breedte is maximaal 60 cm, niet uitstekend over het pad. Verwijder het onkruid onder uw heg!
 • Heggenabonnement: voor een klein bedrag onderhoud de werkbeurt de heggen van uw tuin. De heg wordt 2 tot 3x per jaar geknipt.
 • Hoekheggen. De heggen op de hoeken van de paden zijn maximaal 70 cm. hoog over 3 meter gemeten vanuit de hoek, dit voor de veiligheid van kinderen en rolstoelgebruikers.
 • Houtsnippers kunnen bij snipperacties voor eigen gebruik (deklaag voor paden in de tuin) worden weggehaald.
 • Huishoudelijk afval is te verdelen in grof vuil, papier, glas, restafval en te composteren afval.  Uitgezonderd deze laatste categorie moet u alle afval zelf mee naar huis nemen of naar de milieustraat brengen.
 • Handschoenen: het is raadzaam om werkhandschoenen mee te nemen naar de werkbeurt.
 • Hulpdiensten: moeten in geval van nood over de hoofdpaden kunnen rijden. De heggen langs de paden moeten door de tuinders  op breedte en hoogte worden gehouden: de hoofdpaden moeten zo breed mogelijk zijn.

I

 • Inkoopwinkel: de openingstijden staan elders op deze site. Er worden gasflessen en gasslangen, tuinaarde, zand, turf, zaden, gereedschap, mest en biologische bestrijdingsmiddelen verkocht. De inkoop is te vinden naast het werkhok op West.

J

 • Japanse duizendknoop is een sterk woekerende plant. De plant moet zoveel mogelijk worden uitgegraven en worden afgedekt met dik kunststof met daarop tegels (vijverfolie of vrachtwagendekzeil).
 • Jongeren van zestien jaar en ouder mogen aan een werkbeurt deelnemen. Kinderen onder de zestien mogen, in verband van de richtlijnen van de verzekering, geen werkbeurt verrichten.

K

 • Kappen van bomen mag alleen wanneer er een kapvergunning is aangevraagd. Een kapvergunning moet worden aangevraagd wanneer een boom op een hoogte van 1.30m een doorsnede heeft van 10 cm of een omtrek van meer dan 30 cm.
 • Kapvergunning kan worden aangevraagd bij het de gemeente met een melding aan het bestuur.
 • Klusteam is aanwezig. Informatie bij het bestuur.
 • Kleding tijdens werkbeurt moet bescherming bieden tegen bramen, brandnetels en wespen: lange broek, lange mouwen en stevige schoenen (en zonnebril of regenjas).
 • Koffie in het verenigingsgebouw is zaterdags gratis.

L

 • LBA. Ons Buiten is lid van Leidse Bond. Deze club behartigd de belangen van alle volkstuinders in Leiden.
 • Leden. Ons buiten is een vereniging. In het voorjaar en in het najaar is er een algemene ledenvergadering waarbij de leden zeggenschap hebben over het beleid.
 • Lyme, de ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door een tekenbeet. Wanneer een teek binnen 24 uur wordt verwijderd, loopt men weinig risico. (www.lymenet.nl) Controleer altijd na een verblijf op de tuin of je teken bij je hebt. Schrijf de datum en de plek van de beet in een agenda  en houd de plek een poosje in de gaten.

M

 • Mededelingen van allerlei aard zijn gedurende het gehele seizoen te lezen op de prikborden, in de mail met tuinmededelingen en op deze website. Het prikbord in de tuinwinkel is bedoeld voor oproepen, advertenties en oproepen als klus-gevraagd en klus-aangeboden.

N

 • Natuurlijk tuinieren betekent niet alleen geen gif gebruiken in de tuin. Wie natuurlijk tuiniert heeft zijn tuin zo ingericht dat deze grote aantrekkingskracht uitoefent op dieren. In een natuurlijk aangelegde tuin en onderhouden tuin zal vanzelf een grote biodiversiteit ontstaan. Zie elders op deze website.
 • Nieuws: in te te vinden op deze website, in het verenigingsblad Buitenpost (komt 2x per jaar uit) en de wekelijkse nieuwsbrief – Tuinmededelingen. De verspreiding is zoveel mogelijk digitaal. De Buitenpost wordt voor mensen zonder mail ook per post verspreid.
  De tuinmededelingen hangen ook op het verenigingsgebouw.

O

 • Onderhoud van de tuin, bomen  en opstallen is de verantwoordelijkheid van de tuinder. Goed onderhoud zorgt voor waardebehoud van het tuinhuis/schuur en voor een prettig aanzien van ons tuincomplex.
 • Open vuur op de tuin is verboden. Barbecue en een vuurkorf is wel toegestaan. Er mag alleen met schoon en droog hout worden gestookt (geen nat, geverfd of verduurzaamd hout). Gemeentelijk boetes voor illegale vuren en het verbranden van afval zijn zeer hoog. Dat geldt ook een kampvuur op de onbeschermde bodem.
  Om overlast te voorkomen is het wenselijk dat bij mistig geen houtkachel of vuurkorf wordt gebruikt.
 • Oud ijzer: dit moet  u zelf naar een oud ijzer handel brengen.

P

 • Paden langs de tuin moeten door de tuinder onkruidvrij worden gehouden. Ook overhangende takken boven het pad zijn ongewenst.
 • Papier, neem uw papier mee naar huis en deponeer het daar in een papierbak.

Q

 • Querulant betekent ruziezoeker, zoek geen ruzie met je buren en als er een twistpunt is. Ga even met elkaar in gesprek, dat houdt het wel zo gezellig op de tuin.

R

 • Restafval kan je het beste mee naar huis meenemen.
 • Round-up verkrijgbaar bij Bouw- en tuincentra is een giftig bestrijdingsmiddel en verboden op ons complex: koop en gebruik dit niet!

S

 • Snoeien van heggen, bomen en struiken. De heggen grenzend aan de tuin moeten door de tuinder zelf op breedte en hoogte (zie H) worden gehouden, i.v.m. de doorgang van de ambulance. (zie A. ambulance). De werkbeurten zorgen voor enkele heggen/paden die behoren tot het algemeen groen. Voor het onderhoud van de heggen kunt u een heggenabonnement nemen (aanmelding via het bestuur).  
 • Statuten: daarin worden huisregels en alle ver- en geboden vermeld. Handig voor veel vragen.
 • Slippers tijdens de werkbeurten zijn niet toegestaan. Regels van de ARBO eisen dichte schoenen.
 • Spreekuur. Elke zaterdag heeft het bestuur spreekuur: van 10 -12 u.
  U kunt het bestuur ook altijd mailen: onsbuiteninfo@gmail.com

T

 • Takken kunnen alleen voorafgaand aan een snipperactie worden ingeleverd. De takken moeten met het dikke eind naar voren worden neergelegd, zodat deze makkelijk gepakt kunnen worden om te versnipperen. Takken kunnen ook op een takkenwal worden gelegd. Een takkenwal binnen de tuingrenzen levert een goede schuilplaats voor allerlei dieren.
 • Takkenwal of takkenril: hierop ligt alleen dik hout en geen tuinafval.
 • Teken: opgelet voor beten (zie L. Lyme). Teken zitten onder andere in het gras en laten zich uit bomen vallen.
 • Tuinafval kan worden gecomposteerd. Dit zijn alle plantenresten behalve takken dikker dan 1 cm. (zie C. composteren). Het tuinafval mag niet in de vuilcontainers worden gegooid. Je kunt het natuurlijk ook mee naar huis nemen.
 • Tuinnummer. Alle tuinnummers moeten goed zichtbaar zijn.

U

 • Uil. Op het complex nestelt een boomuil.

V

 • Verfresten kunnen worden afgegeven bij de Milieustraat van de gemeente.
 • Vergunning: Bouwen zonder vergunning is niet toegestaan.
 • Vitrine: Bij beide ingangen en bij het bestuursgebouw staan vitrines waarin onder andere de tuinmededelingen worden opgehangen.
 • Vorstmaatregelen: Verwijder in oktober de watermeter en de geiser, deze vriezen kunnen gemakkelijk stuk. Wanneer er stevige vorst wordt verwacht moeten ook de waterleidingen worden leeggeblazen. maak ook de WC leeg. Wanneer men dit verzuimd, is er een vrij grote kans op bevriezing en het springen van de waterleiding.

W

 • Wandelroute, ons tuincomplex maakt deel uit van een wandelroute door de Tuin van Noord. Het is prettig wanneer ik rolstoel gebruikers in de tuinen kunnen kijken.
 • Werkbeurten worden gedaan in de periode april–oktober, bij de oosttuinen is er een vast rooster. De werkbeurt start om 9.00 uur bij het werkhok (op Oost en West). Om 10.30 uur is er een pauze met koffie en thee.
 • Winterwerkbeurten worden per mail of via de tuinmededelingen aangekondigd.

X

Y

 • IJzer en oud ijzer moet u zelf naar een handelaar of de milieustraat brengen.

Z

 • Ziekte van Lyme (zie L. Lyme en T. Teken).