Tuchtcommissie van Ons Buiten

De naam van de tuchtcommissie van Ons Buiten is in de laatste ALV gewijzigd. De nieuwe naam is Commissie van Beroep. De taken van de commisie zijn nog niet veranderd.

Om met elkaar op een plezierige wijze te kunnen tuinieren in Ons Buiten is door de ledenvergadering een bestuur gekozen. Dit bestuur geeft leiding aan de vereniging, organiseert allerlei zaken en ziet toe op de goede naleving van de regels. Leden hebben niet alleen rechten maar ook allerlei verplichtingen waaraan zij moeten voldoen. Deze staan onder andere beschreven in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement (zie elders op de website).
Indien leden zich niet of onvoldoende houden aan de gestelde regels, is het bestuur bevoegd om bepaalde, meestal onaangename, maatregelen te nemen en deze op te leggen aan het lid dat in overtreding is.
In de statuten van Ons Buiten staat ook beschreven dat er een tuchtcommissie moet zijn. Deze commissie kan door een lid/overtreder ingeschakeld worden als deze in beroep wil gaan tegen een door het bestuur genomen besluit. In dat geval treedt het Tuchtrechtreglement in werking.

Wie in beroep wil gaan tegen een besluit van het bestuur, zal zich moeten verdiepen in de Statuten van Ons Buiten en het Algemeen Reglement van de LBA (in de toekomst LVO). Hierin staat o.a. te lezen dat de tuchtcommissie alleen schriftelijke en met reden omklede bezwaren in behandeling neemt. Een bezwaarschrift dient in een gesloten envelop aan de secretaris van Ons Buiten te worden gestuurd. De secretaris zorgt voor doorzending naar de tuchtcommissie; daarna ontvangt de bezwaarmaker verder bericht van de tuchtcommissie.

De commissie is bereikbaar via tuchtcommissieonsbuiten@outlook.com

Het reglement van de tuchtcommissie is te vinden op deze website

https://www.onsbuitenleiden.nl/wp-content/uploads/2015/03/tuchtreglement-LBA.pdf