Privacy

Privacyverklaring Tuinvereniging Ons Buiten te Leiden

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Tuinvereniging Ons Buiten verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

INTRODUCTIE

Tuinvereniging Ons Buiten is gevestigd te Leiden en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40446471 als vereniging met volledige rechtsbevoegdheid hierna: “Tuinvereniging Ons Buiten”. Tuinvereniging Ons Buiten respecteert de privacy van haar leden en van de gebruikers van de website https://www.onsbuitenleiden.nl

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de persoonsgegevens welke door Tuinvereniging Ons Buiten worden
verwerkt en verzameld.

U dient zich ervan bewust te zijn dat Tuinvereniging Ons Buiten niet verantwoordelijk is voor het privacy-beleid van andere websites, bijvoorbeeld websites waarnaar wordt verwezen op de websites van Tuinvereniging Ons Buiten.
U kunt zien dat u niet meer op onze websites bent als de URL is gewijzigd. Mocht dat het geval zijn, dan raden wij u aan telkens de privacyverklaring en de disclaimer van die website te raadplegen.
Onze website is openbaar en inzichtelijk voor een ieder.

Het IP-adres van uw computer wordt bij ieder bezoek aan de websites opgeslagen in de log-bestanden. De logbestanden worden onder meer gebruikt om onze websites te verbeteren, bezoekersaantallen bij te houden en in verband met de veiligheid van onze websites. Op de website kunnen social media buttons zijn opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Raadpleeg altijd de privacyverklaring van de betreffende website. Tuinvereniging Ons Buiten is zelf niet actief op social media, wel zijn er groepen opgericht en uitingen vanuit de leden op social media, deze vallen nadrukkelijk niet onder deze privacy-verklaring of verantwoordelijkheid van Tuinvereniging Ons Buiten.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
Tuinvereniging Ons Buiten verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

 • Kandidaat-lid wordt van de vereniging
 • Lid wordt van de vereniging
 • Aangemeld wordt bij de AVVN
 • Aangemeld wordt bij ClubCollect
 • Als vrijwilliger actief bent
 • Een al dan niet commerciële relatie aangaat met de vereniging
 • Aangeeft op de hoogte te willen blijven van verenigingsinformatie
 • Middels contactformulier en/of mail contact met ons opneemt
 • Onze website bezoekt.
  Tuinvereniging Ons Buiten verzamelt de volgende (persoons)gegevens:
  Naam, Adres, Emailadressen, Telefoonnummers, Geboortedatum, Inschrijfdatum, Geslacht, Bankgegevens, Beroep.
  Tuinvereniging Ons Buiten kan deze gegevens gebruiken om:
 • Het lidmaatschap te effectueren
 • Contact met u op te nemen en te onderhouden
 • De dienstverlening van Tuinvereniging Ons Buiten te verbeteren
 • De website te optimaliseren
 • Tuinmededelingen en het Verenigingsblad te verzenden, digitaal en/of per post
 • Deelname aan activiteiten
 • Vermelding van namen en contactgegevens in haar media voor zover deze relevant zijn in het kader van de uitvoering van vrijwilligerstaken
 • Vermelding van namen in haar media ter duiding van informatie en of beeldmateriaal.

INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR
U kunt contact opnemen met de ledenadministratie via info@onsbuitenleiden.nl of via bestuur@onsbuitenleiden.nl voor:

 • meer informatie over de wijze waarop Tuinvereniging Ons Buiten persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 • inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
 • bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Tuinvereniging Ons Buiten


BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
Tuinvereniging Ons Buiten zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde onderwerpen en bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt, tenzij anders aangegeven of door wetgeving bepaalt. Tuinvereniging Ons Buiten zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

DERDEN
Tuinvereniging Ons Buiten zal u gegevens niet aan derden verstrekken anders dan in deze privacyregels gemeld, tenzij u  daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of Tuinvereniging Ons Buiten daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.
Tuinvereniging Ons Buiten verstrekt uw gegevens aan de volgende derden:
Dataopslag voor gegevensbewerking zoals ClubCollect, de AVVN, LVO (Leidse Volkstuinorganisatie), Beheerders van software t.b.v. onze ledenadministratie.


WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy policy regelmatig te blijven raadplegen.