4. Reglement Buurttuinen

REGLEMENT BUURTTUINEN 

1. De (kandidaat) leden
1a. Om een buurttuin in gebruik te krijgen dient men zich in te schrijven als kandidaat-lid. Inschrijven kan op zaterdagochtend bij het Bestuur.
1b. Inwoners van de wijken: de Kooi, Slaaghwijk, Noorderkwartier, Groenoord en Nieuw-Leyden hebben voorrang. Daarna inwoners van heel Leiden.
1c. De kosten van inschrijving als kandidaat-lid zijn € 10,-.
1d. Men meldt zich persoonlijk aan op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. Iemand anders kan u niet aanmelden.
1e. De minimumleeftijd voor een kandidaat-lid is 18 jaar.
1f. Per huishouden kan maximaal 1 tuin toegewezen worden.
1g. Toewijzing van een buurttuin is op volgorde van de datum van inschrijving met de aantekening van de voorrangsregeling van de omliggende wijken, zie b.
1h. Bij toewijzing, wordt een contract voor het buurttuinlidmaatschap opgemaakt.
1i. Het buurttuinlid betaalt een borg van € 100,-. De kosten van de jaarnota zijn € 105,-. Deze kosten worden via Club Collect geïnd.
1j. Jaarlijks wordt het lidmaatschap automatisch met één kalenderjaar verlengd.
1k. Uitgangspunt is dat per 1 januari de nieuwe lidmaatschappen starten.
1l. Opzegging van het lidmaatschap geschiedt minimaal 4 weken voor het einde van het kalenderjaar.
1m. Het beëindigen van een lidmaatschap geschiedt per 1 januari.
1n. Verdere regels met betrekking tot het beëindigen van het lidmaatschap zijn te vinden in artikel 8 van de statuten van de tuinvereniging.

2. Gebruik buurttuin
2a. Het lid krijgt een tuin in gebruik van maximaal 40 m².
2b. Op iedere tuin staat een gereedschapskist, tuinders dienen zelf voor de afsluiting van de kist te zorgen.
2c. In de buurttuinen mogen alleen groente, klein fruit en bloemen worden verbouwd.
2d. Het lid is gehouden de ter beschikking gestelde tuin goed te onderhouden en te gebruiken overeenkomstig de bestemming tuinieren.
2e. Bebouwing, kasjes/glasbouw en meubilair is verboden. Ons Buiten zorgt voor een standaard gereedschapskist van 200x50x45. Wel toegestaan zijn buizen met folie van maximaal 0.50 meter hoog en tonkinstokken van maximaal 2.50 meter hoog.
2f. Het is verboden aardappels te verbouwen.
2g. Het is verboden bomen en struiken te planten
2h. De buurttuinen zijn toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.
2i. Het is niet toegestaan fietsen of andere vervoersmiddelen mee naar de buurttuin te nemen. Deze moeten op de aangewezen plekken gestald worden.
2j. Ons Buiten huldigt het natuurlijk tuinieren. Alleen biologische of ecologische bestrijdingsmiddelen zijn toegestaan. Dus chemische bestrijdingsmiddelen zijn verboden. Roundup is te allen tijde verboden!
2k. Erfafscheidingen en paden moeten worden vrijgehouden van onkruid en beplanting.
2l. Het deel van het wandelpad (‘snipper’ pad) rondom de tuin, gelegen bij uw tuin, én het pad (veur) rechts van uw tuin moeten worden vrijgehouden van onkruid, vuil en afval.
2m. Tuinafval en ander afval moet u zelf afvoeren. Tijdens het tuinseizoen kunt u tuinafval op zaterdagmorgen naar de gezamenlijke composthoop brengen.
2n. Bij beëindiging gebruik dient de tuin “zwart” te worden opgeleverd. Dat houdt in dat alle beplanting is verwijderden de tuin is omgespit.
2o. De borders (waarin fruitbomen en –struiken) worden door de reguliere werkbeurten onderhouden.
2p. De greppelkant dient u regelmatig te knippen en alle begroeiing IN de greppel dient u regelmatig te verwijderen (uittrekken)

3. Rechten en plichten buurttuinlid
3a. Het buurttuinlid is verplicht de statuten en de reglementen van tuinvereniging Ons Buiten, alsmede de besluiten van het bestuur en algemene leden vergadering (ALV), op te volgen. Ook is het buurttuin-lid volledig aansprakelijk voor de gedragingen van zijn/haar gezinsleden en zijn/haar bezoekers.
3b. Buurttuinders zijn verplicht op hun tuin werkzaamheden toe te staan die het bestuur voor instandhouding of verbetering van het complex dan wel aangrenzende tuinen noodzakelijk acht.
3c. Een lid krijgt de tuinkist in bruikleen. Bij beëindiging van het lidmaatschap levert u de leeg op. Indien er mankementen aan de kist zijn wordt een deel van de borg ingehouden ( dit ter beoordeling van de buurttuincommissie).
3d. De leden zijn verplicht deel te nemen aan het gemeenschappelijk werk tot onderhoud en verbetering van het complex, zoals genoemd in artikel 18 van het Huishoudelijk Reglement.
3e. Voor de buurttuinders geldt momenteel dat men jaarlijks twee keer een werkbeurt verricht.
3f. Bij het niet verrichten van een werkbeurt wordt per keer een boete van €50,00 in rekening gebracht. De beurten dienen, ook na inning van de boeten, alsnog te worden verricht.

4. De organisatie
4a. De commissie buurttuinen (CB) regelt de voorlichting/informatie, inschrijving, toewijzing voor de buurtuinders.
4b. De CB ziet toe op de schone oplevering, de werkbeurt en het jaarlijkse opruimen van de buurttuinen.
4c. De CB levert een standaard gereedschapskist. Ons Buiten is niet aansprakelijk voor de inhoud van de kist. Ons Buiten adviseert een degelijk hangslot aan te schaffen.
4d. De buurttuinders zijn verplicht twee keer per jaar een werkbeurt te verrichten

5. Ontzegging van gebruik

5.1 De buurttuinder kan door de CB van de tuin worden verwijderd als hij of zij:
5.1a) zich schuldig maakt aan wangedrag, waaronder is verstaan elke gedraging of handeling die de goede gang van zaken en het vriendschappelijk verkeer tussen de tuinders onderling verstoort of het aanzien van Ons Buiten schaadt.
5.1b) bij herhaling ingevolge statuten, reglementen of besluiten van het bestuur in gebreke moet worden gesteld
5.1c) niet binnen de gestelde termijn van schriftelijke ingebrekestelling aan zijn of haar verplichtingen voldoet

5.2 Ontzegging van gebruik zal niet worden toegepast alvorens:
5.2a) de betrokken gebruiker tenminste een keer schriftelijk is gewaarschuwd en hij of zij niet binnen 14 dagen na de dagtekening van deze waarschuwing daaraan gevolg heeft gegeven.
5.2b) De ontzegging is goedgekeurd door een meerderheid van het bestuur van Ons Buiten

5.3  Restitutie van de jaarnota is niet mogelijk bij tussentijdse ontzegging van gebruik van de buurttuin.

6. OVERZICHT KOSTEN BUURTTUINEN
6.1 Eenmalig
Kandidaat-lid € 10,-
Borg € 100,-

De borg krijgt u geheel terug bij het beëindigen van uw lidmaatschap, indien de gereedschapskist keurig onderhouden is en de grond schoon is opgeleverd.
Bij het niet schoon opleveren van de grond wordt de borg ad € 100,00 ingehouden.
Eventuele openstaande boetes kunnen met de borg worden verrekend.

6.2 Jaarlijks  (lidmaatschappen)
Ons Buiten 25,-
LBA 5,-
AVVN 25,-
Hoogheemraadschap 15,-
Water 10,-
Gebruik grond 25,-

Totaal jaarlijks € 105,-