4. Reglement

REGLEMENT BUURTTUINEN

 1. De (kandidaat) leden
  1. Om een buurttuin in gebruik te krijgen dient men zich in te schrijven als kandidaat-lid.    Inschrijven kan op de eerste zaterdag van de maand van 10.00-11.00 uur.
  2. Inwoners van de wijken: de Kooi, Slaaghwijk, Noorderkwartier, Groenoord en Nieuw-Leyden hebben voorrang. Daarna inwoners van heel  Leiden.
  3. De kosten van inschrijving  als kandidaat-lid zijn € 10,-.
  4. Men meldt zich persoonlijk aan op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. Iemand anders kan u niet aanmelden.
  5. De minimumleeftijd  voor een kandidaat-lid is 18 jaar.
  6. Per huishouden kan maximaal 1 tuin toegewezen worden.
  7. Toewijzing van een buurttuin is op volgorde van de datum van inschrijving met de aantekening van de voorrangsregeling van de omliggende wijken, zie b.
  8. Bij toewijzing, wordt een contract voor het buurttuinlidmaatschap opgemaakt.
  9. Het buurttuinlid betaalt een borg van € 100,-. De kosten van de jaarnota zijn € 100,-. Deze kosten worden betaald vóórdat de tuin toegewezen wordt.
  10. Het buurttuinlid krijgt een buurttuin in gebruik voor één kalenderjaar van 1 januari tot en met 31 december.
  11. Inschrijven voor het volgende jaar voor 1 november.

 

 1. Gebruik buurttuin
  1. Het lid krijgt een tuin in gebruik van maximaal 40 m².
  2. Op iedere tuin staat een gereedschapskist, tuinders dienen zelf voor de afsluiting van de kist te zorgen.
  3. In de buurttuinen mogen alleen groente, klein fruit en bloemen worden verbouwd.
  4. Het lid is gehouden de ter beschikking gestelde tuin goed te onderhouden en te gebruiken overeenkomstig de bestemming tuinieren.
  5. Bebouwing, kasjes/glasbouw en meubilair is verboden. Ons Buiten zorgt voor een standaard gereedschapskist van 200x50x45. Wel toegestaan zijn buizen met folie van maximaal 0,5 meter hoog en tonkinstokken van maximaal 2,5 meter hoog.
  6. Het is verboden aardappels te verbouwen.
  7. Het is verboden bomen en struiken te planten
  8. De buurttuinen zijn toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.
  9. Het is niet toegestaan fietsen of andere vervoersmiddelen mee naar de buurttuin te nemen. Deze moeten op de aangewezen plekken gestald worden.
  10. Ons Buiten huldigt het natuurlijk tuinieren. Alleen biologische of ecologische bestrijdingsmiddelen zijn toegestaan. Dus chemische bestrijdingsmiddelen zijn verboden. Roundup is te allen tijde verboden!
  11. Erfafscheidingen en paden moeten worden vrijgehouden van onkruid en beplanting.
  12. Het wandelpad rondom de tuin gelegen moet worden vrijgehouden van onkruid, vuil en afval.
  13. Tuinafval en ander afval moet u zelf afvoeren.
  14. Bij beëindiging gebruik dient de tuin “zwart” te worden opgeleverd. Dat houdt in dat alle beplanting ( en afval) is  verwijderd.

 

 1. Rechten en plichten buurttuinlid
  1. Het buurttuinlid is verplicht de statuten en de reglementen van tuinvereniging Ons Buiten, alsmede de besluiten van het bestuur en algemene leden vergadering (ALV), op te volgen. Ook is het buurttuin-lid volledig aansprakelijk voor de gedragingen van zijn/haar  gezinsleden en zijn/haar bezoekers.
  2. Buurttuinders zijn verplicht op hun tuin werkzaamheden toe te staan die het bestuur voor instandhouding of verbetering van het complex dan wel aangrenzende tuinen noodzakelijk acht.
  3. De tuinkist die het lid in gebruik krijgt dient één keer per jaar gebeitst te worden, dit voor 1 juli. Materiaal wordt geleverd door Ons Buiten. U levert de kist schoon en heel op voor 31 december. Indien er mankementen aan de kist zijn wordt de borg ingehouden.

 

 1. De organisatie
 1. De commissie buurttuinen (CB) regelt de voorlichting/informatie, inschrijving, toewijzing voor de buurtuinders.
 2. De CB regelt de schone oplevering, de werkbeurt en het jaarlijkse opruimen en (indien gewenst) frezen van de buurttuinen.
 3. De CB levert een standaard gereedschapskist. Ons Buiten is niet aansprakelijk voor de inhoud van  de kist. Ons Buiten adviseert een degelijk hangslot aan te schaffen.
 4. De buurttuinders zijn verplicht één keer per jaar een werkbeurt te verrichten

 

 1. Ontzegging van gebruik
 • De buurttuinder kan door de CB van de tuin worden verwijderd als hij of zij:

a) zich schuldig maakt aan wangedrag, waaronder is verstaan elke gedraging of handeling die de goede gang van zaken en het vriendschappelijk verkeer tussen de tuinders  onderling verstoort of het aanzien van Ons Buiten schaadt.

b) bij herhaling ingevolge statuten, reglementen of besluiten van het bestuur in gebreke moet worden gesteld

c) niet binnen de gestelde termijn van schriftelijke ingebrekestelling aan zijn of haar verplichtingen voldoet

 • Ontzegging van gebruik zal niet worden toegepast alvorens:

a) de betrokken gebruiker tenminste een keer schriftelijk is gewaarschuwd en hij of zij niet binnen 14 dagen na de     dagtekening van deze waarschuwing daaraan gevolg  heeft gegeven.

b) De ontzegging is goedgekeurd door een meerderheid van het bestuur van Ons Buiten

 • Restitutie van de jaarnota is niet mogelijk bij tussentijdse ontzegging van gebruik van de buurttuin.
 1. OVERZICHT KOSTEN BUURTTUINEN 2016

Eenmalig

Kandidaat-lid                                    €  10,-

Borg                                                   € 100,-

 

De borg krijgt u geheel terug bij het beëindigen van uw lidmaatschap, indien de gereedschapskist keurig  gebeitst is, de werkbeurt gedaan en de grond schoon is opgeleverd.

Bij het niet schoon opleveren van de grond wordt de borg ad € 100,00 ingehouden.

Op het niet beitsen van de kist of het niet doen van een werkbeurt staat € 50,- boete.

Jaarnota

 • Lidmaatschappen:

-Ons Buiten                                       € 25,-

-LBA                                                    €   5,-

-AVVN                                                 € 25,-

 • Hoogheemraadschap          € 10,-
 • Water                                      € 10,-
 • Kosten gebruik grond          € 25,-

totaal                                                €100,-